سبک های نو به جای کهن: بازآفرینی شهری از طریق هنرهای عمومی

به طور معمول، شهرهای قدیمی از رها شدن رنج می‌برند. با توجه به این موضوع...

ابررویدادها؛ دگرگونی شهری

شهرها و فضاهای آن همواره بستر تغییر و تحولات هستند. عوامل و نیوهای مسبب این تحولات...

رویدادمداری و ارتقا کیفیت فضای شهری: از شهر جهانی تا شهر ایرانی

قرن بیست و یکم حامل و زاینده مفاهیمی نو در مطالعات شهری است...

previous arrow
next arrow
Slider

به ارمغان آوردن سبک های نو به جای کهنه: بازآفرینی شهری از طریق هنرهای عمومی

مقاله حاضر، بر تأثیر هنرهای عمومی بر کاربران در محیط شهری با توجه بیشتر بر نقاشی دیواری که چندین بخش بازآفرینی شهری را در برمی گیرد، می پردازد. این پژوهش از روش شناسی مبتنی بر ادبیات نظری استفاده می نماید. داده ها از طریق مبانی نظری و مشاهدات میدانی جمع آوری گردیده است. اندازه گیری تأثیر هنرهای عمومی بر جنبه های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شهر قدیمی ایپو، تحلیل گردیده است.

فضاهای شهری

جستارهای نوین

رویدادها

کتابخانه