درباره ما

به نظر می‌آید تاکنون در مواجهه با ادبیات تولید شده در حوزه شکل‌گیری و تحول شهرها در ماورای مرزهای ایران، عمدتا نگاهی غیر فعال در جامعه متخصصین ایرانی غالب بوده است. بخشی از این پدیده را در نپرداختن به «تجربه ایرانی شهر» می توان جستجو کرد بدان معنا که زیست-جهان انسان ایرانی به عنوان مبنای تفکر و اندیشیدن کمتر مطرح بوده است. طراحی شهری ایرانی به دنبال «فهم تجربه ایرانی شهر» است. انتخاب «طراحی شهری» از این روست که در میان حوزه های تفکری درگیر با مسأله شهر، طراحی شهری بیشترین نزدیکی با نگاه انسانی به شهر را دارد. چرا که ابژه اصلی و واقعی طراحی شهری، فضای عمومی است جایی که می‌تواند عالی‌ترین بستر تجربه انسان شهری باشد.

«ایران» نیز خود یک مسأله است و گنجینه ای غنی از تجربه های انسانی از هزاره های دور تا زمانه پیچیده اکنون. ایران همواره پلی در تجربه های جهانی شرق و غرب بوده و بر همین اسلوب شهر ایرانی نیز بازنمودی از این تجربه متکثر و متنوع است. به نظر می‌آید تجربه ایرانی شهر در «زیر آسمان‌های جهان» عمیق‌تر فهمیده می‌شود. طراحی شهری ایرانی در بستر چنین چشم‌اندازی، هم به جریان ها و مفاهیم جهانی موثر در تحول شهر پرداخته و هم بر جریان‌های شکل‌دهنده و تغییردهنده به فضاهای عمومی شهری در شهر ایرانی معاصر می‌پردازد. طراحی شهری ایرانی فضایی است عمومی و داوطلبانه برای به اشتراک‌گذاشتن تجربه‌ها و نوشته‌های شما. از همگان برای مشارکت در بارور کردن این فضا دعوت می‌کنیم…

سایت طراحی شهری ایرانی از پاییز ۱۳۹۹ با تاسیس گروه پژوهش ارسن ( بازآفرینی پایدار فضای عمومی شهری ارسن) توسط این گروه پژهشی اداره می شود.

 

شورای مرکزی:

احسان رنجبر: مدیر مسئول
ابوالفضل طغرایی: سردبیر
علی امین و محمد نظرپور: شورای سردبیری