نسخه PDF مطلب حاضر که در شماره دوم نشریه اَرسَن منتشر شده است را میتوانید از اینجا دانلود نمایید.

رویدادمداری و ارتقا کیفیت فضای شهری از شهر جهانی تا شهر ایرانی، صفحه 1
رویدادمداری و ارتقا کیفیت فضای شهری از شهر جهانی تا شهر ایرانی، صفحه ۱
رویدادمداری و ارتقا کیفیت فضای شهری از شهر جهانی تا شهر ایرانی، صفحه 2
رویدادمداری و ارتقا کیفیت فضای شهری از شهر جهانی تا شهر ایرانی، صفحه ۲