این کتاب به صورت مجموعه‌ مقالاتی از ایده‌هایی برای آینده طراحی شهری نگارش شده است. طبق آنچه که در مقدمه کتاب آمده نظریه طراحی شهری در کانون مجادلات و مناقشات نظری قرار دارد و ضروری است درباره راه‌ها و قابلیت‌های پیش روی آن گفتگو و تلاش کرد تا به آنچه که در آینده، شهرها را دچار تغییر و تحول می‌کند، بهتر پرداخته شود. بیست و دو مقاله از بیست و دو طراح شهری مستعد که ایده‌ها و کارهایشان در حوزه‌های تخصصی‌شان از آنها اخذ شد و سپس در قالب مقالاتی که می‌تواند مسیر پیش روی طراحی شهری را بهتر به ما نشان دهد، به کتاب تبدیل شد. توصیه می‌کنیم مقالات این کتاب را با نگاهی تحلیلی و مقایسه‌ای نسبت به یکدیگر مطالعه کنید، نه به صورت منفرد و جزیره‌‌ای.

دانلود و مطالعه:
Urban Design Futures

Urban Design Futures