نسخه PDF مطلب حاضر که در شماره دوم نشریه اَرسَن منتشر شده است را میتوانید از اینجا دانلود نمایید.

نگاه انتقادی به نبود تفکر رویدادمداری فضاهای شهری ایران، صفحه 1
نگاه انتقادی به نبود تفکر رویدادمداری فضاهای شهری ایران، صفحه ۱
نگاه انتقادی به نبود تفکر رویدادمداری فضاهای شهری ایران، صفحه 2
نگاه انتقادی به نبود تفکر رویدادمداری فضاهای شهری ایران، صفحه ۲
لینک کوتاه