نشست مقدماتی سوم که ذیل دومین کنفرانس (آنلاین) آینده فضاهای عمومی شهری FUPS برگزار خواهد شد:

اطلاعات بیشتر و لینک نشست به شرح زیر است:

The Second International Conference on the Future of Urban Public Spaces (FUPS2021)

🔶Pre-event
《《Public Spaces and Climate Change Mitigation and Adaptation》》

✔️Shima Hamidi
🔷Core faculty, Bloomberg American Health Initiative
🔷Assistant Professor, Bloomberg School of Public Health
🔷Johns Hopkins University, Baltimore, USA

✔️Ehsan Ranjbar
🔷Chair of FUPS2021
🔷Assistant Professor, Department of Urban Planning and Design
🔷Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

🗓Wednesday, 24th November 2021
🔷Baltimore time zone
۱۰:۳۰-۱۲:۰۰
🔷Tehran time zone:
۱۹:۰۰ -۲۰:۳۰

Link: https://lablive.modares.ac.ir/b/ehs-xsg-pvj-vby