طی دهه‌های اخیر، مفهوم فضا آنچنان نقشی پررنگ در تحلیل‌های میان‌رشته‌ای شهری یافته است که حتی از عبارت «چرخش فضایی» سخن گفته می‌شود. اثرگذارترین و پیچیده‌ترین متنی که مبنای این چرخش فضایی را فراهم کرده کتاب تولید فضای آنری لوفور است. لوفور با کار برجسته و تأثیرگذار خود، گفتمان جدیدی را در حوزه‌ی علوم انسانی و مطالعات شهری پایه‌گذاری کرد، گفتمانی که می‌توان آن را گفتمان تولید فضا نامید. مضاف بر اینکه خود مفهوم فضا، بسیار مناقشه‌برانگیز و مبتنی بر رویکردی است که می‌توان بدان نگریست. حال در این میان تلاش برای اندیشیدن در باب تولید فضا در بستر جغرافیایی و تاریخی ایران می‌تواند جذابیت و اهمیت بیشتری برای ما داشته باشد. نشست علمی با موضوع «تولید فضا در ایران؛ تاملی بر آرای آنری لوفور» تلاشی است در این راستا. این جلسه با سخنرانی آقایان دکتر مظفر صرافی، دکتر مرتضی قورچی و آیدین ترکمه مطابق عناوین مندرج در پوستر، در روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۰ صبح در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.