نسخه PDF مطلب حاضر که در شماره دوم نشریه اَرسَن منتشر شده است را میتوانید از اینجا دانلود نمایید.

معرفی کتاب و اسناد مرتبط با رویدادمداری، صفحه 1
معرفی کتاب و اسناد مرتبط با رویدادمداری، صفحه ۱
معرفی کتاب و اسناد مرتبط با رویدادمداری، صفحه 2
معرفی کتاب و اسناد مرتبط با رویدادمداری، صفحه ۲
معرفی کتاب و اسناد مرتبط با رویدادمداری، صفحه 3
معرفی کتاب و اسناد مرتبط با رویدادمداری، صفحه ۳
معرفی کتاب و اسناد مرتبط با رویدادمداری، صفحه 4
معرفی کتاب و اسناد مرتبط با رویدادمداری، صفحه ۴
معرفی کتاب و اسناد مرتبط با رویدادمداری، صفحه 5
معرفی کتاب و اسناد مرتبط با رویدادمداری، صفحه ۵
معرفی کتاب و اسناد مرتبط با رویدادمداری، صفحه 6
معرفی کتاب و اسناد مرتبط با رویدادمداری، صفحه ۶