نسخه PDF مطلب حاضر که در شماره دوم نشریه اَرسَن منتشر شده است را میتوانید از اینجا دانلود نمایید.

معرفی اسناد رویدادمداری شهرها، صفحه 1
معرفی اسناد رویدادمداری شهرها، صفحه ۱
معرفی اسناد رویدادمداری شهرها، صفحه 2
معرفی اسناد رویدادمداری شهرها، صفحه ۲
معرفی اسناد رویدادمداری شهرها، صفحه 3
معرفی اسناد رویدادمداری شهرها، صفحه ۳
معرفی اسناد رویدادمداری شهرها، صفحه 4
معرفی اسناد رویدادمداری شهرها، صفحه ۴
لینک کوتاه