نسخه PDF مطلب حاضر که در شماره دوم نشریه اَرسَن منتشر شده است را میتوانید از اینجا دانلود نمایید.

رویدادمداری در شهر مرند، آداب و رسوم چهارشنبه سوری در شهر مرند، صفحه 1
رویدادمداری در شهر مرند، آداب و رسوم چهارشنبه سوری در شهر مرند، صفحه ۱
رویدادمداری در شهر مرند، آداب و رسوم چهارشنبه سوری در شهر مرند، صفحه 2
رویدادمداری در شهر مرند، آداب و رسوم چهارشنبه سوری در شهر مرند، صفحه ۲