نسخه PDF خبر حاضر که در شماره نخست نشریه اَرسَن منتشر شده است را میتوانید از اینجا دانلود نمایید.