تصویب طرح نامه دکتر محمدرضا پور جعفر با عنوان «محله، پدیده پایدار اجتماعی با مرکزیت مسجد با عملکردهای مذهبی، فرهنگی و اجتماعی» در شهر ایرانی اسلامی به عنوان نظریه توسط شورای عالی انقلاب اسلامی. این نظریه حائز مرتبه «کرسی موفق» شده است.

تصویب نظریه محله پدیده پایدار اجتماعی با مرکزیت مسجد در شهر ایرانی اسلامی
تصویب نظریه محله پدیده پایدار اجتماعی با مرکزیت مسجد در شهر ایرانی اسلامی
تصویب نظریه محله پدیده پایدار اجتماعی با مرکزیت مسجد در شهر ایرانی اسلامی
تصویب نظریه محله پدیده پایدار اجتماعی با مرکزیت مسجد در شهر ایرانی اسلامی