نسخه PDF مطلب حاضر که در شماره دوم نشریه اَرسَن منتشر شده است را میتوانید از اینجا دانلود نمایید.

بررسی فرآیند برگزاری یک رویداد باتوجه به اسناد، صفحه 1
بررسی فرآیند برگزاری یک رویداد باتوجه به اسناد، صفحه ۱
بررسی فرآیند برگزاری یک رویداد باتوجه به اسناد، صفحه 2
بررسی فرآیند برگزاری یک رویداد باتوجه به اسناد، صفحه ۲
بررسی فرآیند برگزاری یک رویداد باتوجه به اسناد، صفحه 3
بررسی فرآیند برگزاری یک رویداد باتوجه به اسناد، صفحه ۳
بررسی فرآیند برگزاری یک رویداد باتوجه به اسناد، صفحه 4
بررسی فرآیند برگزاری یک رویداد باتوجه به اسناد، صفحه ۴