نسخه PDF مطلب حاضر که در شماره دوم نشریه اَرسَن منتشر شده است را میتوانید از اینجا دانلود نمایید.

بازشناسی رویدادهای آیینی ایران باستان، رهیافتی برای احیای آن ها در فضاهای شهر، صفحه 1
بازشناسی رویدادهای آیینی ایران باستان، رهیافتی برای احیای آن‌ها در فضاهای شهر، صفحه ۱
بازشناسی رویدادهای آیینی ایران باستان، رهیافتی برای احیای آن ها در فضاهای شهر، صفحه 2
بازشناسی رویدادهای آیینی ایران باستان، رهیافتی برای احیای آن‌ها در فضاهای شهر، صفحه ۲
بازشناسی رویدادهای آیینی ایران باستان، رهیافتی برای احیای آن‌ها در فضاهای شهر، صفحه 3
بازشناسی رویدادهای آیینی ایران باستان، رهیافتی برای احیای آن‌ها در فضاهای شهر، صفحه ۳
بازشناسی رویدادهای آیینی ایران باستان، رهیافتی برای احیای آن‌ها در فضاهای شهر، صفحه 4
بازشناسی رویدادهای آیینی ایران باستان، رهیافتی برای احیای آن‌ها در فضاهای شهر، صفحه ۴