آنجا کــه هویت «شــهر» از دل مجموعه ســاختمان‌های کنار هم پدیدار می‌شود،  میــدان سر برمی‌آورد. ایــن خالی‌ترین گســتره کالبدی شــهر اصلی‌تریــن عرصه فعالیت‌های اجتماعی انسان شهرنشین اســت. بــه لحــاظ کالبــدی میــدان جایی است که خیابان به انتها می‌رسد. خیابان محل حرکت شــهروندان و میدان جایی اســت کــه ایــن حرکت پایــان می‌پذیرد و سکون یا درنگی جای آن را می‌گیرد. (از متن پشت جلد)

 

 

هفتمین شماره‌ی نشریه‌ی تهران‌شهر با موضوع «میدان و ضد میدان» منتشر شد.  گفتارها و نوشتارها در این شماره:

 • سیدعلی شریفی- میدان نه فقط یک واژه
 • پرویز پیران- سنت و مدرنیته؛ سرنوشت شهر با نیم‌نگاهی به ایران‌زمین
 • میثم اهرابیان صدر- میدان و ضد میدان؛ مروری بر مقاله آصف بیات
 • احمدرضا آزمون- میدان و سیاست؛ نبرد بر سر تسخیر تقاطع حافظه
 • فرشته احمدی- اول گنجشک ها رفتند
 • علی همدانی- سرگذشت میدان محمدیه
 • سبحان یحیایی- میدان مرئی قدرت
 • محمد نظرپور- توپخانه؛ احضار یک روح سرگردان
 • مینا بیدار- میدان جنسیت دار شده بازار تهران
 • میلاد حسینی- نگریستن به شهر
 • حمیدرضا حسینی- بهارستان فرنگ
 • سیده مریم محله یوسفی- میدان ماهیتی نفوذپذیر
 • ادبیه کریمی- آفرینش دوباره میدان
 • حامد ولدخانی- نسبیت عام در میدانهای شهری
 • نادر عشقی‌پور-میادین شهر
 • مریم منوچهری- میدان دریاقلی
 • فرزانه ابراهیم‌زاده- زعیتی که شهروند شد
 • زهرا قنبری- من شهرم!
 • فرزانه رحیمی- چشمهایش

 

صاحب امتیاز: موسسه همشهری

مدیرمسئول: محمد مشاوری

سردبیر: مهدی افروزمنش

 

لینک کوتاه