اوضاع شلوغ و غیر بهداشتی زاغه نشین های لندن در طی دهه ۱۸۳۰ منجر به شیوع منظم وبا در قرن نوزدهم شد – یک قسمت به خصوص شدید در سال ۱۸۵۴ اتفاق افتاد که از Broad Street ، Soho آغاز شد. تصویر © The Print Collector / Alamy Stock Photo.

لینک کوتاه