تصویر 2- تصویر محدوده Les Halles در سال 1183.

لینک کوتاه