بخش کم عرضی از رودخانه و پتانسیل ایجاد فضا

از اواخر قرن بیستم توجه به لبه‌های شهری چون کناره آب و رودخانه‌ها آغاز شد و بدین سو دگرگونی‌های فضایی و ماهوی را به دنبال خود داشت. کناره آب رودخانه سن، حال و هوا و ماهیت متفاوتی نسبت به دیگر فضاها یا کناره‌های اب دارد. این فضا در حقیقت بستری از رفتارها و فعالیت‌هایی است که بسته به هر قسمت مسیر سکانسی متفاوت را ایجاد کرده است. شایان ذکر است فعالیت ورزش در رفتار‌های مختلف، شاید به یکی از خصوصیات فضا تبدیل شده‌است.نکته اساسی در طراحی فضا این است که فضاهای شهری می بایست پتانسیل و بستر رفتارهای مختلف مردم باشند نه این که دیکته‌کننده رفتار.

نکته دیگر این است که تصاویر فوق قسمت‌هایی از مسیر کم‌عرض رودخانه را نشان می‌دهد.مسیل‌ها و روددره ها در شهرهای ما نیز بسیار شبیه هست. مسیرهایی با عرض و حتی محلی.

پاریس، کناره آب رودخانه سن

تصاویر مربوط به بازدید نگارنده از شهر پاریس در September 2017 است.