این کتاب که در سال ۲۰۰۶ توسط متیو کرمونا نوشته شده است، یکی از مهم‌ترین مراجع طراحی شهری است. فصول این کتاب عبارتند از:

  1. درک طراحی شهری
  2. بعد مورفولوژیک
  3. بعد ادراکی
  4. بعد اجتماعی
  5. بعد بصری
  6. بعد عملکردی
  7. بعد زمانی
  8. اجرای طراحی شهری

دانلود و مطالعه:

Urban Design Reader

Urban Design Reader
Urban Design Reader