اصفهان با ساختاری ارگانیک از شهر‌هایی است که ماهیت فضا‌های شهری آن در این چند سال اخیر تغییر بسیاری کرده است. مهمترین و پویا‌ترین آن کناره رودخانه زاینده رود است که به لحاظ کم آبی و خشکی زاینده رود، جریان زندگی دیگری را به خود می‌بیند.

دهانه های پل خواجو بیش از آن که جزیی از پل باشند، جزیی از خاطرات مردم شهر اصفهان هستند. آواز خواندن‌ های زیر پل که دیگر جزیی از ماهیت پل شده است. این فضا به واقع یک فضای شهری است.

ماهیت پل خواجو در زمان حضور آب متفاوت شده و به یکی از سرزنده‌ترین فضاهای شهر با گونه‌های متنوعی از فعالیت‌ها تبدیل شده است.

 

فروردین ۱۳۹۶

لینک کوتاه