[metaslider id=828][metaslider id=828][metaslider id=828]سوئیس، سنت گالن، میدان قرمز (City Lounge) 

پروژه میدانچه فضای زندگی در شهر سنت گالن از نمونه‌هایی است که با نگاهی جدید، به ایجاد فضاهای بین ساختمان‌ها پرداخته‌است که پاسخگوی سه ویژگی عملکرد، ارتباطات و تعامل با فضای اطراف آن می‌باشد.به وجود آوردن فضای داخل ساختمان در بیرون، ایده ای بود که سبب شد ماهیت فضا تغییر کرده و در نتیجه آن الگوهای رفتاری و حتی شخصیت فضایی آن تغییر کند. لذا در این راستا می‌ توان اذعان داشت که محیط به عنوان بستر و نیرویی جهت دگرگونی و تحول فضاهای شهری عمل کرده‌است.

دگرگونی یک فضای شهری، تغییر در نحوه استفاده از فضا و رفتار‌های انسان، می‌تواند ایده‌های ناب و طرح‌های جذابی را برای کاربران داشته باشد.

منبع:

Madanipour, A., Knierbein, S. and Degros, A., 2013. Public Space and the Challenges of Urban Transformation in Europe. Routledge.