نسخه PDF مطلب حاضر که در شماره دوم نشریه اَرسَن منتشر شده است را میتوانید از اینجا دانلود نمایید.

مسابقه بابانوئل‌ها، صفحه 1
مسابقه بابانوئل‌ها، صفحه ۱
مسابقه بابانوئل‌ها، صفحه 2
مسابقه بابانوئل‌ها، صفحه ۲
لینک کوتاه