مرکز تجاری گاندی

شاید کمی عجیب و جالب باشد اگر به بررسی بهترین و پایدارترین تجارب جهانی در زمینه مکان‌های عمومی شهری جدید بپردازید و بیشتر عوامل مهم آنها را بازشناسی کنید و بسیاری از آنها را در مجموعه ای کوچک در خیابان گاندی جنوبی تهران بیابید.

مجموعه ای از کافه ها و رستوران های جذاب و سبز به همراه چند خرده فروشی که در مجتمعی دو طبقه به صورت تراس و حیاط مرکزی پاتوقی را برای جوانان و شهروندان محلی شکل داده اند.

بام سبز و انطباق کاربری ها و سرریز کاربری ها در کنار جذابیت و پیوستگی این مجموعه تنها قسمتی از ویژگی هایی است که آنها را نه تنها می توان از زبان خود مردم و ساکنین اطراف شنید بلکه بسیاری از توریست ها و مسافران نیز در سایت های مهم نیز به آن پرداخته اند.

استقبال و معرفی پروژه هایی از این دست و یا حتی شناخت آنها می تواند خود مشوقی بر پروژه های بعدی بوده و آشنایی با مزیت ها و فاکتورهای این گونه فضاها می تواند در بازشدن گره های بسیاری از فضاهای شهری کوچک در زمینه ایران به خصوص تهران ما را یاری نماید.