نسخه PDF مطلب حاضر که در شماره دوم نشریه اَرسَن منتشر شده است را میتوانید از اینجا دانلود نمایید.

مردمانی که احساساتشان را می نوازند بررسی «مراسم و گردهمایی دمام زنی در شهر بوشهر»، صفحه 1
مردمانی که احساساتشان را می‌نوازند بررسی «مراسم و گردهمایی دمام زنی در شهر بوشهر»، صفحه ۱
مردمانی که احساساتشان را می‌نوازند بررسی «مراسم و گردهمایی دمام زنی در شهر بوشهر»، صفحه 2
مردمانی که احساساتشان را می‌نوازند بررسی «مراسم و گردهمایی دمام زنی در شهر بوشهر»، صفحه ۲
لینک کوتاه