در سال 2017، ایران با 7 زلزله قوی، در صدر کشورهای زلزله خیز است.

لینک کوتاه