Suprermacy

هوای شهر من آفتابی است!
آفتابی با سایه‌های بلند،
آفتابی با سایه‌های مهیب…

 

 

محل عکس: قزوین، دروازه درب کوشک