نمونه ای از شهرسازی منظر

نمونه ای از طراحی با رویکرد شهرسازی منظر