رویکرد طراحی شهری کپنهاگ فراتر از استفاده از مصالح پایدار، حمایت از پیاده روی، دوچرخه سواری و حمل و نقل جایگزین می باشد.آنان سبک زندگی کل نگر و جامع را توسعه داده اند و راه حل های طراحی ارائه شده در این شهر به کیفیت زندگی و شادی، سلامتی، امنیت و محیط فراگیر برای همه را در اولویت قرار می دهد