پراکندگی شهری، زندگی رویاییست؟

تصویر برگرفته از طرحی از Courtesy Rob Cowan