تصویب نظریه محله پدیده پایدار اجتماعی با مرکزیت مسجد در شهر ایرانی اسلامی

تصویب نظریه محله پدیده پایدار اجتماعی با مرکزیت مسجد در شهر ایرانی اسلامی