برخی از مهم‌ترین اسناد در حوزه «طراحی شهری و دوچرخه سواری»  در زیر ارائه شده است:

 نام سند  مرجع تهیه  سال  تصویر سند  فایل سند
 Guide for the Development of bicycle facilities American Association of State Highway and Transportation Officials  ۱۹۹۹   دانلود
 NACTO Urban Bikeway Design Guide National Association of City Transportation Officials  ۲۰۱۱   دانلود