برخی از مهم‌ترین اسناد در حوزه سلامت روان در زیر ارائه شده است:

نام سند شهر سال تصویر سند فایل سند
Health and the Built Environment Washington ۲۰۱۳   دانلود
Urban planning, environment and health Copenhagen Denmark ۲۰۱۰  دانلود
Training manual for the healthy city Eastern Mediterranean ۲۰۰۷  دانلود 
promoting health in urban contex  دانلود