پروژه Zibi ؛ تبدیل اراضی متروکه و آلوده آب‌کنار اوتاوا به یک اجتماع پایدار در سطح جهانی

نام پروژه Zibi موقعیت شهر اوتاوا/گاتینو، ایالت اونتاریو/کبک، کشور کانادا مساحت 37 آکر (15