سمینار و کارگاه آموزشی ۲ روزه‌ حمل‌ونقل هوشمند و منسجم پیاده، دوچرخه و سواره در شهر

مقدمه: امروزه رشد بی‌رویه استفاده از اتومبیل در سطح شهرهاي ما و افزایش سفرهای درون شهری موجب ایجاد مسائل