دوچرخه‌سواری در حاشیه‌ی رودخانه‌ی Moskva

ايجاد مسير دوچرخه‌ي مجهز در شهرها به جهت تشويق ساكنان آن به استفاده از اين وسيله در سفرهاي درون‌شهري و كاهش