مردم، فضا، زندگی شهری: مثلثی از فرآیند دگرگونی فضاهای شهری

میدانچه Congress Square Par، پرتلند آمریکا تغییر بک فضا توسط مردم یکی از بالاترین نمود‌های مشارکت همگانی است. یکی از