نقش فضای مجازی در مدیریت بحران زلزله کرمانشاه

علی امین/ پگاه مساجدی 1. مقدمه زمین‌لرزه اخیر در استان کرمانشاه با اتفاقات تلخ بسیاری همراه بود. فوت، زخمی و