شناخت و ارزیابی فضاهای عمومی حاشیه رود دز

اين متن با همكاري خانم فاطمه موسوی تدوين گرديده‌ و تمامي تصاوير از آلبوم شخصي نگارندگان برداشت