در پالادیوم چه چیزی حرف اول و آخر را می زند؟ پول!

با تفاسیری که از کافی نبودن ظرفیت و قیمت پارکینگ شنیده‌ایم و با توجه به ترافیک پنجشنبه غروب آن حوالی، تصمیم