هنر عمومی تعاملی (میان‌کنشی) در فضای شهری

در سه دهه اخیر هنر عمومی و ظهور آن در فضاهای شهری توجه بسیاری از متخصصان ازجمله طراحان و برنامه‌ریزان شهری،