پتانسیل شکل گیری فضای شهری ویژه در ترکیب آرامگاه دانیال نبی و رودخانه شاوور

تمامي تصاوير مربوط به بازديد نويسنده از فضا بوده و از آلبوم شخصي وي برداشت شده است. رودها یکی از عوارض مهم