نشست «تهران: سیاستگذاری بازتولید بحران»

  در این سمینار پرویز صداقت با موضوع تهران مسئله اقتصاد سیاسی است، عباس کاظمی با موضوع سیاست فضای عمومی: