نبض کند شهر خاموشان

«نبض کند شهر خاموشان» در خانه را که گشود انگار تلخی حرف‌های نوه‌های راه دورش از کام ذهنش پرید. «مادربزرگ