کوچه؛ یک روایت پدیدارشناختی عامیانه

از خانه جدیدمان به سمت خیابان اصلی، پیاده در حال حرکت هستم و بدون توجه به کسی یا چیزی به مسیر خود ادامه می‌دهم