مدیریت زیرساخت ها در دوره گذار به شهر هوشمند (بخش دوم)

ترکیب همهٔ گرایش‌هایی که در تصویر شماره ۳  (نوشتار نخست) آمده است سیر تکاملی اطلاعات و ارتباطات تکنولوژیکی و