شهرسازی هوسمان

 فضاهای مرکزی شهر پاریس که متاثر از شهرسازی مقتدرانه هوسمان ایجاد شد‌ه است. خیابان های شعاعی که بافت‌های