گزارش سمینار و کارگاه آموزشی ۲ روزه‌ حمل‌ونقل هوشمند و منسجم پیاده، دوچرخه و سواره در شهر

سمینار و کارگاه دوروزه «حمل‌ونقل هوشمند و منسجم پياده، دوچرخه و سواره» (Smart Moving Cities Tehran) در تاریخ 30-29 آذرماه