برخی تعاریف و مفاهیم در موضوع شهر هوشمند

سیستم‌های اجتماعی- تکنولوژیکی: سیستم‌هایی هستند که تعامل مردم و تکنولوژی (شامل زیرساخت‌ها) را در یک رابطه