خیابان مداری، رویکردی نوین در راستای بازآفرینی سکونتگاه های غیررسمی

با وجود گذشت هزار سال از زندگی نوع بشر در شهر، امروزه شهرنشینی با چالش های جدید و بی سابقه ای مواجه است. یکی از