از حاکمیت سواره بر شهر تا شکل‌گیری و گسترش نقاط سیاه منظر شهری

به نظر می‌رسد توسعه شهری در ایران با ساز و کاری جهت تسهیل هرچه بهتر حرکت سواره همراه شده است. نهاد‌های تصمیم